Stadgar

Ladda ner BRF Utterns stadgar här

Föreningens "lagbok" är dess stadgar. Givetvis lyder föreningen även under diverse "vanlig" lagstiftning såsom bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk förening, hyreslagen och bokföringslagen. Stadgetexten kan upplevas som tråkig att läsa, men det måste ändå framhållas att det är bra att läsa igenom stadgarna som nybliven medlem i föreningen. Stadgarna beskriver medlemmarnas och styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter. Stadgarna beskriver även själva föreningens funktioner.

I och med att bostadsrättslagen förändrades 1 april 2003 har Brf Uttern i samband med stämman 29 maj och extra stämma den 15 mars 2004 antagit nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen. Det har sedan varit en revision av dessa som antogs i samband med föreningsstämmor den 16 Jan 2008 och 18 Mars 2008. Sedan dess har normalstadgar 2011 utarbetats för att främst mordernisera dessa och texterna har anpassas till aktuell lagstiftning. Denna senaste aktuella revision antogs i föreningsstämmor 28 Apr 2015 och 28 Maj 2015, och finns att laddas ned ovan.  

Förändringarna i bostadsrättslagen omfattar bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter - fördelningen av ansvar för lägenhetens skick, vilka förändringar i lägenheten som bostadsrättsinnehavaren får göra, störningar och andrahandsuthyrning. En orsak till förändringen är att man i förarbetena hela tiden återkommer till att bostadsrättsinnehavaren betalt en insats, ofta betydande belopp. Det talar för att ge bostadsrättsinnehavaren större handlingsfrihet. Flera förändringar är så pass avgörande att föreningens stadgar måste ändras så att de inte kommer i konflikt med lagen.

Enligt den nya lagen har bostadsrättsinnehavaren långtgående rättigheter att ändra i sin bostad, styrelsens tillstånd krävs bara om det är ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig ändring av bostaden. Föreningen kan bara utöka rättigheterna att göra förändringar, aldrig inskränka. Enbart nekande tillstånd om det är påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I de nya stadgarna blir det en klarare gränsdragning mellan innehavaren och föreningen. Innehavaren har, som en följd av den utökade rättigheten att göra förändringar i bostaden fått ett ökat underhållsansvar och ansvarsområdet listas på ett tydligt sätt. 

 

Copyright © 2012 BRF Uttern 284. Alla rättigheter förbehålls.